Apostolic Praise School of Music > Blog > i've got a testimony